Artykuły

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że adwokat Monika Małkowska została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Oferta usług Kancelarii wzbogaciła się o prowadzenie MEDIACJI w sprawach:

- cywilnych,

- rodzinnych,

- gospodarczych.

 

 

Zapraszamy do kontaktu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel. 697-637-507

 

 

Darowizna to umowa na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Mówiąc potocznie, przekazuje innemu ruchomość lub nieruchomość, nie żądając niczego w zamian. Co jednak, gdy relacje pomiędzy stronami darowizny pogorszą się? Czy można odzyskać podarowaną rzecz?

Zgodnie z art. 898 § 1 Kodeksu Cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Cóż to oznacza? Z uwagi na to, że życie pisze różne scenariusze, ustawodawca nie sprecyzował pojęcia „rażąca niewdzięczność”, pozostawiając sądowi ocenę czy rzeczywiście w danej sprawie doszło do zaistnienia tej okoliczności.

Odwołując poczynioną darowiznę pamiętać trzeba, że konieczne jest złożenie oświadczenia w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego i to najlepiej na piśmie, z podaniem przyczyny odwołania.

Po skutecznym odwołaniu darowizny, obdarowany winien złożyć oświadczenie o powrotnym przeniesieniu własności na rzecz darczyńcy. Tak, z oczywistych względów, dzieje się niezwykle rzadko. Wówczas konieczne jest skierowanie sprawy na drogę sądową tj. złożenie pozwu o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia o określonej treści.

W postępowaniu sądowym oprócz dochowania rocznego terminu, badana jest skuteczność odwołania darowizny tj. czy doszło do rażącej niewdzięczności ze strony obdarowanego a w ramach tego przede wszystkim kryteria obiektywne (stosunki panujące w danym środowisku społecznym, zwyczaje, indywidualne przymioty osób zainteresowanych, czy istniał szczególny obowiązek udzielenia pomocy i wzajemnej opieki pomiędzy najbliższymi) i kryteria subiektywnie (wewnętrzne odczucia darczyńcy tj. czy zachowanie obdarowanego zostało odebrane przez darczyńcę jako dotkliwie krzywdzące i wysoce niewłaściwe). Wymagane jest przy tym ujawnienie po stronie obdarowanego zamiaru pokrzywdzenia darczyńcy.

Przykłady przyczyn odwołania darowizny:

  1. naruszenie przez małżonka obowiązku wierności,
  2. przestępstwo skierowane przeciwko życiu, zdrowiu, czci i godności osobistej, a także przeciwko majątkowi darczyńcy,
  3. nieuzasadnione zerwanie kontaktów z darczyńcą,
  4. nieudzielanie pomocy ani wsparcia w ciężkiej chorobie i rekonwalescencji,
  5. inne zachowania wysoce nieprzyjazne kierowane bezpośrednio wobec darczyńcy, jak również w stosunku do osoby jemu bliskiej.

Uwaga: W sytuacji, gdy przedmiot darowizny wszedł w skład majątku wspólnego obdarowanych, a rażącej niewdzięczności dopuściło się tylko jedno z nich, odwołanie darowizny w stosunku do obojga małżonków nie jest możliwe. 

Nadto, incydentalne sprzeczki pomiędzy stronami, zwykłe konflikty rodzinne, zawiedzione oczekiwania darczyńcy nie mogą stanowić podstawy do odwołania darowizny.

W przypadku konieczności zasięgnięcia porady w powyższym zakresie zapraszam do kontaktu.

Jeżeli otrzymałeś pozew o zapłatę lub sądowy nakaz zapłaty na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego warto rozważyć podjęcie kroków zmierzających do obrony swoich interesów. Jedno jest bowiem pewne – bezczynność szkodzi i zakończyć się może egzekucją. Tymczasem wdanie się w spór, złożenie odpowiedzi na pozew bądź sprzeciwu od nakazu zapłaty może pozwolić na uniknięcie obowiązku zapłaty.

1. Czym jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

Fundusze sekurytyzacyjne są szczególnym typem funduszy inwestycyjnych, zajmujących się przede wszystkim inwestycjami w wierzytelności, prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, papiery wartościowe itd. Na rynku funkcjonuje kilkanaście tego typu podmiotów, m.in. BEST, OMEGA Wierzytelności, ULTIMO, Prokura, P.R.E.S.C.O. i inne

2. Skąd Fundusz posiada dane klienta, skoro ten nigdy nie wszedł z nim w bezpośrednie relacje?

Przykład: Klient kilka lat temu zawarł z bankiem umowę kredytową. Z pewnych względów pożyczki nie udało mu się jednak spłacić. Bank wystąpił do sądu o zapłatę, otrzymał korzystne orzeczenie, wobec klienta toczyła się egzekucja itd. Niespodziewanie po kilku latach o spłatę tego samego długu upomina się fundusz sekurytyzacyjny. Oprócz kwoty pożyczki wzywa do zapłacenia odsetek ustawowych, kar umownych lub innych bliżej niesprecyzowanych opłat manipulacyjnych.

Najprawdopodobniej fundusz na mocy umowy cesji nabył od innego podmiotu (np. Banku) określoną wierzytelność. Mówiąc potocznie – bank sprzedał funduszowi dług klienta. W taki sposób fundusz uzyskał nie tylko pełen dostęp do danych wynikających z zawartej umowy kredytowej, ale również uprawnienie do dochodzenia należności. Fundusze Sekurytyzacyjne mogą niekiedy skorzystać z uproszczonej procedury sądowej, co skutkuje wydaniem nakazu zapłaty w zasadzie bez wiedzy Klienta. Wówczas konieczne jest szybkie działanie.

3. Jak się ochronić przed działaniami funduszu?

Istnieć może kilka sposobów na uchronienie się przed przegraniem procesu i kolejną egzekucją komorniczą. Być może fundusz poczynił błędy przy składaniu pozwu lub nie dochował procedur w toku postępowania? Być może w ogóle nie udowodnił swoich roszczeń? Być może roszczenie zostało już częściowo zaspokojone lub uległo przedawnieniu? Jedno jest jednak pewne – konieczne jest działanie! Warto zatem zawczasu podjąć kroki ze wsparciem adwokata, który może pomóc ustrzec się problemów.

Doświadczony pełnomocnik jest w stanie dokonać szybkiej analizy sprawy oraz ocenić możliwości i szanse na powodzenie w walce z Funduszami Sekurytyzacyjnymi.

Zapraszamy do kontaktu!

Zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, jest prawnym obowiązkiem rodziców wynikającym z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Bez znaczenia pozostaje przy tym jego pochodzenie – czy jest ono dzieckiem małżeńskim, czy pozamałżeńskim.

Decydując się na rozwód Klienci często zastanawiają się nad finansowymi konsekwencjami rozstania. Obawiając się pogorszenia swojej sytuacji pytają o możliwość uzyskania od drugiego małżonka renty alimentacyjnej.

Pamiętać należy, iż sąd nigdy nie orzeknie o alimentach sam (z urzędu). Konieczne jest zgłoszenie takiego żądania przez stronę (w toku postępowania rozwodowego lub po rozwodzie w formie osobnego powództwa) i udowodnienie swoich twierdzeń.

 

Kiedy sąd zasądzi alimenty?

Kwestię alimentów na małżonka reguluje art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Inaczej wyglądać będzie sytuacja małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia od tego, któremu winy wyłącznej nie przypisano (czyli małżonka niewinnego bądź współwinnego).

 

  • ·      Gdy w rozwodzie orzeczono o wyłącznej winie jednego z małżonków:

Obowiązek alimentacyjny może obciążyć małżonka wyłącznie winnego w sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Małżonek niewinny nie musi zatem popaść w niedostatek. Wystarczy, że na skutek rozwodu jego sytuacja pogorszy się.

  • ·      Gdy dojdzie do rozwodu bez orzekania o winie, bądź sąd uzna oboje małżonków za winnych rozkładowi pożycia:

W tej sytuacji małżonek wnoszący o zasądzenie na swoją rzecz alimentów musi wykazywać, że znajduje się w niedostatku czyli nie może w pełni zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb.

 

Jak wysokie alimenty można uzyskać?

Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych małżonka zobowiązanego oraz od usprawiedliwionych potrzeb małżonka uprawnionego.

Możliwości zarobkowe małżonka zobowiązanego niekoniecznie oznaczają wysokość osiąganego dochodu. Sąd bada bowiem, jaki dochód małżonek ten mógłby osiągać wykorzystując w pełni wszystkie swoje możliwości. Usprawiedliwione potrzeby małżonka uprawnionego, to te wydatki, które małżonek uprawniony ponosi aby utrzymać się.

 

Ile trwa obowiązek alimentacyjny?

Zgodnie z zasadami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w przypadku zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa (niezależnie od orzeczonej w rozwodzie winy).

Poza tym, gdy alimenty przekazuje małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek jego wygasa co do zasady z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. W wyjątkowych okolicznościach sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży termin pięcioletni.

 

Za jaki czas można domagać się alimentów?

Oprócz alimentów bieżących (przysługujących zazwyczaj od uprawomocnienia się wyroku), małżonek może domagać się alimentów zaległych, tj. za okres poprzedzający wytoczenie powództwa. Wykazać należy wówczas, że z okresu poprzedzającego złożenie pozwu pozostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawionego względem osoby trzeciej na pokrycie potrzeb. Roszczenia alimentacyjne przedawniają się co do zasady po upływie 3 lat.

 

Czy zasądzone alimenty można zmienić?

Tak! W razie istotnej zmiany sytuacji możliwe jest wniesienie przez małżonka uprawnionego do alimentów powództwa o podwyższenie alimentów, jak również o ich obniżenie lub uchylenie przez małżonka zobowiązanego do alimentacyjnego.

 

Kwestie dotyczące rozwodu znajdują się TUTAJ.

 

Adwokat Monika Małkowska posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, w tym również alimentacyjnych, dzięki czemu powierzone jej sprawy prowadzone są z najwyższą starannością i zaangażowaniem.

 

Zapraszamy!

 

 Decyzja o zakończeniu małżeństwa nigdy nie jest łatwa, dlatego warto w tym trudnym okresie mieć przy sobie profesjonalistę, który poprowadzi sprawę oszczędzając niepotrzebnego stresu. W postępowaniu rozwodowym wiele zależy bowiem od dobrze skonstruowanego pozwu (odpowiedzi na pozew), znajomości przepisów proceduralnych oraz swobody na sali sądowej.

 

Złożenie pozwu rozwodowego staje się możliwe gdy pomiędzy małżonkami dochodzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. W toku postępowanie sąd bada, czy pomiędzy małżonkami ustała całkowicie więź gospodarcza, duchowa oraz fizyczna a nadto, czy rozkład ten ma charakter trwały.

Jednocześnie aby orzeczony został rozwód nie może dojść do wystąpienia tzw. przesłanek negatywnych - na skutek rozwodu nie może ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, rozwodu nie może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, rozwód nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Warto w tym miejscu  zaznaczyć, że brak zgody jednego z małżonków nie oznacza, że nie może dojść do rozwiązania małżeństwa. Może się bowiem zdarzyć, że sąd uzna odmowę zgody na rozwód jednego z małżonków za nadużycie prawa i działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

  • Orzeczenie o winie

W pierwszej kolejności należy podjąć decyzję, czy rozwód ma mieć miejsce z orzeczeniem winy po którejś ze stron, czy też bez orzekania o winie. Decyzja ta ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla szybkości i przebiegu postępowania ale także wywołuje skutki na przyszłość (np. w kwestii alimentów na byłego małżonka).

W wyroku rozwodowym sąd z zasady orzeka kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Jeżeli dojdzie do przekonania, że na rozpad małżeństwa miał wpływ jeden z małżonków – orzeka winę po jego stronie, jeżeli oboje małżonkowie przyczynili się do rozpadu ich związku, wówczas rozwód następuje z winy obojga małżonków.

Sąd może również na zgodny wniosek małżonków orzec, iż do rozpadu doszło bez winy którejkolwiek ze stron.

 

·         Dzieci stron

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci sąd ustali w orzeczeniu końcowym kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej kontaktów z dziećmi oraz alimentów.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień lub na zgodny wniosek pozostawić władzę obojgu rodzicom.

Odnosząc się do kwestii uregulowania kontaktów z dziećmi, konieczne bywa przygotowanie harmonogramu, który mając na względzie przede wszystkim dobro małoletnich umożliwi zachowanie i rozwijanie więzi z rodzicami. Warto zawczasu zadbać, by harmonogram był na tyle szczegółowy aby jego wykonanie nie sprawiało trudności żadnej ze stron.

Alimenty na rzecz dziecka oprócz środków na utrzymanie obejmują również środki na jego wychowanie. Ich wysokość uzależniona jest od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego rodzica oraz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka. Zasada równej stopy życiowej dzieci i rodziców nakazuje zasądzenie alimentów w takiej wysokości, by dziecko miało możliwość życia na poziomie i standardzie co najmniej takim, na jakim żyje rodzic.


·         Alimenty na byłego małżonka

Wyrok rozwodowy może zawierać zobowiązanie jednego z małżonków do dostarczania środków utrzymania drugiemu z małżonków, gdy ten na skutek rozwodu znalazł się w niedostatku lub gdy jego sytuacja materialna znacząco pogorszyła się. Alimenty zasądzane na rzecz byłego małżonka zależne są od orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia a nadto mogą podlegać ograniczeniu czasowemu.


·         Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

Gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie konieczne może okazać się orzeczenie o sposobie korzystania z niego po orzeczeniu rozwodu. Sąd może w wyroku rozwodowym określić sposób korzystania z mieszkania na czas wspólnego w nim zamieszkiwania; orzec o podziale mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków a w skrajnych sytuacjach nakazać eksmisję małżonka, który w sposób rażąco naganny uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.


·         Podział majątku w wyroku sądowym

Dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków jest możliwe już w wyroku rozwodowym, o ile jedno z małżonków wystąpi ze stosownym wnioskiem a sąd uzna, iż przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

Adwokat Monika Małkowska posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, w tym również rozwodowych, dzięki czemu powierzone jej sprawy prowadzone są z najwyższą starannością i zaangażowaniem.

 

 

 

 

Kontakt

Adres
ul. Piotra Wawrzyniaka 31/7
60 – 503 Poznań (Jeżyce)
Mecenas
Monika Małkowska
Telefon
697 637 507
Email
kancelaria@mm-adwokat.pl
Konto bankowe
67 1140 2004 0000 3102 7594 1604