Artykuły

 

Zawierając związek małżeński, jeżeli nie dojdzie pomiędzy partnerami do podpisania umowy majątkowej (intercyzy), powstaje tzw. wspólność majątkowa małżeńska. Wspólność nie jest jednak konstrukcją jednolitą. W jej ramach wyróżnia się trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków, majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Jeżeli po jakimś czasie małżonkowie zdecydują się np. na rozwód, separację lub na spisanie umowy o rozdzielności majątkowej, możliwe jest przeprowadzenie podział ich majątku. 

Podział majątku wspólnego może nastąpić przed sądem lub w drodze umowy pomiędzy byłymi małżonkami, przy czym jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, wówczas umowa powinna być zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Udziały małżonków w majątku wspólnym są z zasady równe co oznacza, że majątek dzielony jest po połowie. Jeżeli jednak zaistnieją potrzebne ku temu przesłanki, każdy z małżonków może wnosić przed sądem o ustalenie tzw. nierównych udziałów, to jest podzielenie majątku w innych proporcjach - z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się każdej ze stron do powstania majątku dorobkowego, nakładu osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Również sami małżonkowie mogą w intercyzie ustalić, że po ustaniu wspólności majątkowej ich udziały w majątku wspólnym nie będą równe.

Złożenie do sądu wniosku o podział majątku związane jest z koniecznością poniesienia na rzecz Skarbu Państwa opłaty stałej w wysokości 1.000 złotych. Jeżeli jednak byli małżonkowie przedstawią przed sądem wniosek o zgodny podział majątku wówczas pobierana jest opłata w wysokości 300 złotych. Postępowanie sądowe w sytuacji zgodnego podziału majątku wspólnego małżonków jest nie tylko tańsze, ale przede wszystkim szybsze.

We wniosku o podział majątku konieczne jest wymienienie wszystkich składników majątku wspólnego podlegających podziałowi. Z zasady będą to wszystkie przedmioty nabyte przez małżonków (wspólnie lub pojedynczo przez każdego z nich) w czasie trwania wspólności. Na potwierdzenie prawa własności konieczne może być przedstawienie dowodu – np. w przypadku własności nieruchomości do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej.

Oprócz żądania podziału majątku (po połowie bądź przy uwzględnieniu nierównych udziałów) możliwe jest również zgłoszenie wniosku o ustalenie, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty każdego z małżonków i odwrotnie – podlegają ona bowiem zwrotowi. A zatem, jeżeli w trakcie trwania małżeństwa jeden z małżonków poczynił nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, może przy podziale środki te „odzyskać”.

 

Sądowe postępowanie o podziału majątku wspólnego jest procesem bardzo skomplikowanym. Niełatwe bywa dowiedzenie zasadności orzeczenia nierównych udziałów w majątku jak również rozliczenie nakładów poczynionych pomiędzy masami majątkowymi.

W takich sytuacjach z nieocenioną pomocą przyjść może profesjonalny pełnomocnik posiadający doświadczenie w tego typu sprawach.

 

 

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Adres
ul. Piotra Wawrzyniaka 31/7
60 – 503 Poznań (Jeżyce)
Mecenas
Monika Małkowska
Telefon
697 637 507
Email
kancelaria@mm-adwokat.pl
Konto bankowe
67 1140 2004 0000 3102 7594 1604