Artykuły

Dnia 22 lutego 2016 roku wchodzą w życie zmienione przepisy Kodeksu Pracy (Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r.; Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Zmiany dotyczą przede wszystkim umów zawartych na czas określony. Poniżej przedstawiam jedynie najważniejsze z wprowadzonych zmian. Warto się z nimi zapoznać!

Pierwsza poważna zmiana przepisów dotyczy przekształcenia z mocy prawa umowy zawartej na czas określony w umowę bezterminową. Przed wejściem w życie zmian trzecia umowa na czas określony zawarta z tym samym pracodawcą stawała się z mocy prawa umową na czas nieokreślony, o ile pomiędzy umowami nie nastąpiła przerwa dłuższa niż 1 miesiąc.
Obecnie ustawodawca postanowił przeciwdziałać nadmiernemu korzystaniu przez pracodawców z umów terminowych w nieco inny sposób. Po dniu 22 lutego 2016 r. co prawda dopiero czwarta umowa na czas określony zawarta pod rząd z tym samym pracodawcą stanie się bezterminowa (przy czym moment wejścia w życie nowelizacji nie zmienia historii zatrudnienia pracownika - czyli umowa na czas określony wiążąca strony w dniu wejścia w życie nowelizacji jest traktowana jako odpowiednio pierwsza albo druga w kolejności umowa terminowa. Mówiąc kolokwialnie, nie dochodzi do naliczania umów od nowa). Jednakże, wprowadzone zostało ograniczenie czasowe zatrudnienia na umowach terminowych. Łączny ich czas nie może bowiem przekroczyć 33 miesięcy a zatem wraz z umową na okres próbny, której maksymalny wymiar nie uległ zmianie i wynosi 3 miesiące, możliwe będzie zatrudnienie pracownika na umowach terminowych maksymalnie na trzy lata.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do limitu obowiązywania umów na czas określony (33 miesiące) wlicza się jedynie okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. od 22 lutego 2016 r.
Przepisy przejściowe chronić będą osoby, z którymi pracodawca rozwiązał drugą umowę terminową (wg dotychczasowych przepisów) najpóźniej ze skutkiem na dzień wejścia w życie ustawy i zawarł, już po 21 lutego 2016 r., w ciągu miesiąca, kolejną umowę na czas określony. Taka umowa przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony.

Na skutek nowelizacji zmianie ulegają również zasady rozwiązywania umów na czas określony. Dotychczas, dla wypowiedzenia umowy terminowej konieczne było zawarcie klauzuli przewidującej taką możliwość już w treści samej umowy, przy czym umowa musiała być zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy. Wówczas okres wypowiedzenia wynosił 2 tygodnie. W umowach krótszych możliwość ich wypowiedzenia w ogóle nie była przewidziana.
Obecnie wypowiedzieć będzie można każdą z umów terminowych, z zachowaniem terminów przewidzianych dla wypowiadania umów bezterminowych (tj. 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłuższy niż 3 lata; 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia przez minimum 3 lata). Wypowiedzenia umowy na czas określony nie trzeba będzie przy tym uzasadniać ani konsultować ze związkami zawodowymi.
Powyższe zmiany nie znajdą jednak zastosowania do trwających w dniu wejścia w życie ustawy umów na czas określony, zawartych na krócej niż sześć miesięcy oraz powyżej sześciu miesięcy, w których nie zawarto klauzuli o możliwości ich wypowiedzenia. W umowach tych stosuje się przepisy dotychczasowe a zatem mimo nowelizacji nie można ich wypowiedzieć.
Umowy na czas określony, w których przewidziano stosowną klauzulę umożliwiającą wypowiedzenie (a zawartych przed wejściem w życie nowelizacji) należy natomiast wypowiadać z zastosowaniem nowych zasad.

Wprowadzone zmiany dotyczą również umów na okres próbny. Od 22 lutego 2016 r. zawarcie kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe tylko przy pracy innego rodzaju. Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika w celu wykonywania pracy tego samego rodzaju możliwe będzie dopiero po trzyletniej przerwie od rozwiązania poprzedniej umowy.

Znika również przepis, który umożliwiał ominięcie ograniczeń dotyczących umów terminowych poprzez zaprzestanie współpracy na okres co najmniej 30 dni. Uprzednio czas ten niejako „wymazywał” historię współpracy i pozwalał na zawarcie umowy terminowej, pomimo wyczerpania ustawowego limitu. Aktualnie znaczenie ma wyłącznie ogólna liczba umów zawartych z tym samym pracownikiem na czas określony i łączny czas ich trwania. Ewentualne przerwy w zatrudnieniu nie mają już znaczenia.

W przypadku potrzeby zasięgnięcia porady w wyżej wymienionym zakresie zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii!

Kontakt

Adres
ul. Piotra Wawrzyniaka 31/7
60 – 503 Poznań (Jeżyce)
Mecenas
Monika Małkowska
Telefon
697 637 507
Email
kancelaria@mm-adwokat.pl
Konto bankowe
67 1140 2004 0000 3102 7594 1604