Artykuły

Decydując się na rozwód Klienci często zastanawiają się nad finansowymi konsekwencjami rozstania. Obawiając się pogorszenia swojej sytuacji pytają o możliwość uzyskania od drugiego małżonka renty alimentacyjnej.

Pamiętać należy, iż sąd nigdy nie orzeknie o alimentach sam (z urzędu). Konieczne jest zgłoszenie takiego żądania przez stronę (w toku postępowania rozwodowego lub po rozwodzie w formie osobnego powództwa) i udowodnienie swoich twierdzeń.

 

Kiedy sąd zasądzi alimenty?

Kwestię alimentów na małżonka reguluje art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Inaczej wyglądać będzie sytuacja małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia od tego, któremu winy wyłącznej nie przypisano (czyli małżonka niewinnego bądź współwinnego).

 

  • ·      Gdy w rozwodzie orzeczono o wyłącznej winie jednego z małżonków:

Obowiązek alimentacyjny może obciążyć małżonka wyłącznie winnego w sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Małżonek niewinny nie musi zatem popaść w niedostatek. Wystarczy, że na skutek rozwodu jego sytuacja pogorszy się.

  • ·      Gdy dojdzie do rozwodu bez orzekania o winie, bądź sąd uzna oboje małżonków za winnych rozkładowi pożycia:

W tej sytuacji małżonek wnoszący o zasądzenie na swoją rzecz alimentów musi wykazywać, że znajduje się w niedostatku czyli nie może w pełni zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb.

 

Jak wysokie alimenty można uzyskać?

Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych małżonka zobowiązanego oraz od usprawiedliwionych potrzeb małżonka uprawnionego.

Możliwości zarobkowe małżonka zobowiązanego niekoniecznie oznaczają wysokość osiąganego dochodu. Sąd bada bowiem, jaki dochód małżonek ten mógłby osiągać wykorzystując w pełni wszystkie swoje możliwości. Usprawiedliwione potrzeby małżonka uprawnionego, to te wydatki, które małżonek uprawniony ponosi aby utrzymać się.

 

Ile trwa obowiązek alimentacyjny?

Zgodnie z zasadami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w przypadku zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa (niezależnie od orzeczonej w rozwodzie winy).

Poza tym, gdy alimenty przekazuje małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek jego wygasa co do zasady z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. W wyjątkowych okolicznościach sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży termin pięcioletni.

 

Za jaki czas można domagać się alimentów?

Oprócz alimentów bieżących (przysługujących zazwyczaj od uprawomocnienia się wyroku), małżonek może domagać się alimentów zaległych, tj. za okres poprzedzający wytoczenie powództwa. Wykazać należy wówczas, że z okresu poprzedzającego złożenie pozwu pozostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawionego względem osoby trzeciej na pokrycie potrzeb. Roszczenia alimentacyjne przedawniają się co do zasady po upływie 3 lat.

 

Czy zasądzone alimenty można zmienić?

Tak! W razie istotnej zmiany sytuacji możliwe jest wniesienie przez małżonka uprawnionego do alimentów powództwa o podwyższenie alimentów, jak również o ich obniżenie lub uchylenie przez małżonka zobowiązanego do alimentacyjnego.

 

Kwestie dotyczące rozwodu znajdują się TUTAJ.

 

Adwokat Monika Małkowska posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, w tym również alimentacyjnych, dzięki czemu powierzone jej sprawy prowadzone są z najwyższą starannością i zaangażowaniem.

 

Zapraszamy!

Kontakt

Adres
ul. Piotra Wawrzyniaka 31/7
60 – 503 Poznań (Jeżyce)
Mecenas
Monika Małkowska
Telefon
697 637 507
Email
kancelaria@mm-adwokat.pl
Konto bankowe
67 1140 2004 0000 3102 7594 1604