Artykuły

 

 Decyzja o zakończeniu małżeństwa nigdy nie jest łatwa, dlatego warto w tym trudnym okresie mieć przy sobie profesjonalistę, który poprowadzi sprawę oszczędzając niepotrzebnego stresu. W postępowaniu rozwodowym wiele zależy bowiem od dobrze skonstruowanego pozwu (odpowiedzi na pozew), znajomości przepisów proceduralnych oraz swobody na sali sądowej.

 

Złożenie pozwu rozwodowego staje się możliwe gdy pomiędzy małżonkami dochodzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. W toku postępowanie sąd bada, czy pomiędzy małżonkami ustała całkowicie więź gospodarcza, duchowa oraz fizyczna a nadto, czy rozkład ten ma charakter trwały.

Jednocześnie aby orzeczony został rozwód nie może dojść do wystąpienia tzw. przesłanek negatywnych - na skutek rozwodu nie może ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, rozwodu nie może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, rozwód nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Warto w tym miejscu  zaznaczyć, że brak zgody jednego z małżonków nie oznacza, że nie może dojść do rozwiązania małżeństwa. Może się bowiem zdarzyć, że sąd uzna odmowę zgody na rozwód jednego z małżonków za nadużycie prawa i działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

  • Orzeczenie o winie

W pierwszej kolejności należy podjąć decyzję, czy rozwód ma mieć miejsce z orzeczeniem winy po którejś ze stron, czy też bez orzekania o winie. Decyzja ta ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla szybkości i przebiegu postępowania ale także wywołuje skutki na przyszłość (np. w kwestii alimentów na byłego małżonka).

W wyroku rozwodowym sąd z zasady orzeka kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Jeżeli dojdzie do przekonania, że na rozpad małżeństwa miał wpływ jeden z małżonków – orzeka winę po jego stronie, jeżeli oboje małżonkowie przyczynili się do rozpadu ich związku, wówczas rozwód następuje z winy obojga małżonków.

Sąd może również na zgodny wniosek małżonków orzec, iż do rozpadu doszło bez winy którejkolwiek ze stron.

 

·         Dzieci stron

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci sąd ustali w orzeczeniu końcowym kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej kontaktów z dziećmi oraz alimentów.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień lub na zgodny wniosek pozostawić władzę obojgu rodzicom.

Odnosząc się do kwestii uregulowania kontaktów z dziećmi, konieczne bywa przygotowanie harmonogramu, który mając na względzie przede wszystkim dobro małoletnich umożliwi zachowanie i rozwijanie więzi z rodzicami. Warto zawczasu zadbać, by harmonogram był na tyle szczegółowy aby jego wykonanie nie sprawiało trudności żadnej ze stron.

Alimenty na rzecz dziecka oprócz środków na utrzymanie obejmują również środki na jego wychowanie. Ich wysokość uzależniona jest od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego rodzica oraz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka. Zasada równej stopy życiowej dzieci i rodziców nakazuje zasądzenie alimentów w takiej wysokości, by dziecko miało możliwość życia na poziomie i standardzie co najmniej takim, na jakim żyje rodzic.


·         Alimenty na byłego małżonka

Wyrok rozwodowy może zawierać zobowiązanie jednego z małżonków do dostarczania środków utrzymania drugiemu z małżonków, gdy ten na skutek rozwodu znalazł się w niedostatku lub gdy jego sytuacja materialna znacząco pogorszyła się. Alimenty zasądzane na rzecz byłego małżonka zależne są od orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia a nadto mogą podlegać ograniczeniu czasowemu.


·         Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

Gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie konieczne może okazać się orzeczenie o sposobie korzystania z niego po orzeczeniu rozwodu. Sąd może w wyroku rozwodowym określić sposób korzystania z mieszkania na czas wspólnego w nim zamieszkiwania; orzec o podziale mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków a w skrajnych sytuacjach nakazać eksmisję małżonka, który w sposób rażąco naganny uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.


·         Podział majątku w wyroku sądowym

Dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków jest możliwe już w wyroku rozwodowym, o ile jedno z małżonków wystąpi ze stosownym wnioskiem a sąd uzna, iż przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

Adwokat Monika Małkowska posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, w tym również rozwodowych, dzięki czemu powierzone jej sprawy prowadzone są z najwyższą starannością i zaangażowaniem.

 

 

 

 

Kontakt

Adres
ul. Piotra Wawrzyniaka 31/7
60 – 503 Poznań (Jeżyce)
Mecenas
Monika Małkowska
Telefon
697 637 507
Email
kancelaria@mm-adwokat.pl
Konto bankowe
67 1140 2004 0000 3102 7594 1604